Ceny za překlady/tlumočení lze obecně rozdělit do tří kategorií:

ceny samostatných překladatelů ceny levných a neprofesionálních agentur ceny profesionálních agentur

Orientační ceny nejběžnějších překladů bez příplatků za rychlost, objem, či speciální formát, v CZK za NS ("normostranu", 1800 znaků včetně mezer), první údaj pro ČR a druhý pro Evropu/svět. 

180-450 / 600-1000 200-350 / 700-1300 340-500 / 1000-1500
 

V každé kategorii samozřejmě existují levnější ceny za méně kvalitní práci/méně zkušeností a dražší ceny za nejlepší kvalitu.

Samostatný překladatel s dlouholetými zkušenostmi ve Vašem oboru, perfektními jazykovými znalostmi a profesionálním přístupem může být levnější než dobrá agentura, ale i kdyby byl schopen poskytnout stejně kvalitní a konzistentní služby (vyskytne-li se v překladu problematika jiného oboru, například právní v rámci servisní smlouvy, marketingová v rámci katalogu, atd.), nemůžete počítat s tím, že bude vždy schopen přeložit 200 stran za týden, nebo 20 stran přes noc. Často bude také nedostupný nebo zaneprázdněn.   

Ceny agentur se mohou výrazně lišit. "Amatérské" agentury mají ceny velmi nízké. Zkuste se sami zamyslet nad množstvím stran, které je překladatel schopen za hodinu přeložit a důkladně po sobě zkontrolovat. Pokud připočtete práci korektora, která je nezbytně nutná pro vypracování bezchybného a čtivého textu a určitý zisk agentury, zjistíte, že překladatelé takových agentur mají nejspíš překladatelství pouze jako koníčka nebo jde o studenty, protože suma, která zbývá na jejich práci, jim sotva stačí na obživu (nemluvě o nezbytných nákladech na software a hardware, literaturu a další vzdělávání).
Druhou možností je, že levné agentury fungují jen jako poštovní doručovatelé mezi klientem a překladatelem. V takovém případě nemá jejich existence smysl vůbec.
U zodpovědných agentur je to jinak. Pro každý projekt je určen pracovník agentury, který za něj zodpovídá. Ten vybere vhodného překladatele - odborníka na danou problematiku a pokud možno rodilého mluvčího (jednoho, nebo více, pokud je to z odborného nebo časového hlediska nutné) a zabezpečuje koordinaci, komunikaci s klientem, finální korekturu (rodilým mluvčím) a formální úpravy textu a nakonec i zaslání hotového překladu klientovi. Samozřejmostí je ručení za kvalitu práce. Podívejte se, jak pracujeme my.
Nezapomeňte, že výsledný text ponese jméno vaší firmy, překladatelská agentura zůstane skryta.
A perlička na závěr: jedna nejmenovaná známá a velká agentura, která investuje mnoho peněz do inzerce a  překladatelům platí méně než je obvyklé, nedávno na jednom svém billboardu nabízela "Translation and Interpretation" čili "překlady a interpretace". (Pravděpodobně se mělo jednat o tlumočení, které se ovšem řekne "interpreting").
Informace pro zadavatele překladů "Překlady a jak na to" (c) JTP
(ve formátu Adobe Acrobat, stáhněte si program Adobe Acrobat Reader)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translation/interpreting prices generally fall into following three categories:

Individual free-lancers Cheap and unprofessional agencies Professional full-service agencies

Average prices of common translations without speed/volume or special format surcharges, in CZK per NS ("normostrana" [standardized page], 1800 characters including spaces), first range for Czech Republic and second for the EU/world. 

180-450 / 600-1000 200-400 / 700-1300 340-500 / 1000-1500

The same counted per word of source text, in EUR:

0.02-0.05 / 0.07-0.12 0.03-0.05 / 0.08-0.15 0.04-0.06 / 0.12-0.18
 

In each category, there is a range from cheap and bad to expensive and good services.

A free-lance with long-term experience in your field of expertise, excellent language skills and professional approach may work out cheaper than a good agency, but he/she will not be able to provide such level of quality and consistency of service (for example when a translation includes several fields of expertise, as is common in contracts or marketing materials relating to a technical product, etc.). Besides, a free-lance translator may not be available at all times and will not be able to turn in a 200-page translation in a week or a 20 page one overnight.   

Agency prices vary. "Amateur" agencies may offer prices cheaper than even average free-lancers. But try to calculate the number of pages a translator will be able to do during a hour, including research, editing and re-reading. Add a proof-reader's fee, necessary for high-quality translations, a modest agency margin and you will  see their translators are students or part-time-would-be-translators, because the price left for their work would not be enough to live on, let alone to finance software,  hardware, literature and self-education.
Some cheap agencies act as forwarding agents only - sending translations to freelancers without any support/quality control or assurance. Would you want them to work on your material?
Professional agencies do things differently. Every project is managed by one agency coordinator who is responsible for it. The coordinator selects suitable translators - professionals in the given field of expertise and, if possible, a native speakers (one or several, depending on content/time requirements) - and coordinates the project, communicates with client, ensures final proofreading, formatting and delivery of completed project to the client. Quality assurance is provided. See how Terminus Technicus does it.
Do not forget the final document will be bearing YOUR name, translators are usually anonymous.
A well-known and large-volume Czech translation agency with big marketing budgets and modest translator rates was recently offering "Translation and Interpretation" on one of its billboards. They probably meant "Interpreting". 
Information for translation agency clients: "Translations - Getting it right" (c) ITI
(Requires Adobe Acrobat Reader, click here to download)